Adatkezelési tájékoztató

 

Bevezető

A Varázskulcs Egyesület az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak való maradéktalan megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a természetes személyek adatainak kezeléséről.

Az adatkezelő adatai:

név: Varázskulcs Egyesület

nyilvántartási szám: 13-02-0007081

nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék

székhely: 2119 Pécel, Sárközi utca 3.

adószám: 18869994-1-13

email: varazskulcskozosseg@gmail.com

honlap: wwww.varazskulcskozosseg.hu

Az adatgyűjtés módja

Adatokat az adat tulajdonosának tájékoztatása után, az ő hozzájárulásával gyűjtünk. Az érintetteket minden esetben tájékoztatjuk adatkezelési szabályzatunkról, továbbá az őket megillető jogokról.

Az adatkezelő birtokába került adatokat kizárólag az adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában közreműködő egyesületi tagok kezelik, akiket valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

Az adatkezelés céljai:

 

Adomány gyűjtése és ennek során az adományozóval való kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre:

magánszemély adományozó esetén az adományozó neve, e-mail címe;

cég adományozó esetén az adományozó cég kapcsolattartójának neve, e-mail címe;

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Önkéntes segítő tevékenység nyújtása során az önkéntessel történő kapcsolattartás és az önkéntes munka lebonyolítása.

A kezelt adatok köre:

helyben végzett önkéntes munka esetén az önkéntes segítő neve, e-mail címe, opcionálisan telefonszáma; csoportos jelentkezés esetén a kapcsolattartó neve, e-mail címe, opcionálisan telefonszáma;

szolgáltatás felajánlása esetén név; e-mail cím; opcionálisan telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Támogatott személyek adatai

A támogatott személyek adatait a velük való kapcsolattartás céljából tároljuk. Kiskorú támogatottak esetén minden esetben a szülő, gondviselő hozzájárulásával tesszük ezt. Az adatokat harmadik személynek semmilyen célból nem továbbítjuk.

Kapcsolatfelvételi űrlap. A kapcsolati űrlapon beérkező adatokat ügyfélszolgálati okokból bizonyos ideig megőrizzük, de ezt az információt nem használjuk marketing célokra.

Cookie-k (sütik) kezelése

Az adatkezelő által üzemeltetett honlap ún. „cookie”-kat használ profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez az érintettek azonosítására, illetve a látogatók nyomon követésére. A cookie-k olyan adatok, amelyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek a honlap meglátogatásával, és amelyek a honlap látogatásához szükségesek, önmagukban azonban nem használhatóak fel a látogató személyazonosságának beazonosítására. A cookie-k további funkciókat biztosítanak a honlap számára, illetve segítségükkel pontosabban fel tudjuk mérni a honlap használatát.

Az Info tv. alapján a cookie-k alkalmazásához a látogató előzetes hozzájárulásával van lehetőség, a látogatónak tehát módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a cookie-kat. Amennyiben azonban a látogató úgy dönt, hogy a cookie-kat elutasítja, előfordulhat, hogy a honlap interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni.

A honlap használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatok kerülnek rögzítésre és kezelésre:

a látogató által használt IP cím;

a böngésző típusa;

a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv);

a látogatás időpontja;

a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

A cookie-k használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

Az egyes böngészők cookie-beállításairól az adott szolgáltató weboldalán tájékozódhat.

Az adatkezelő által üzemeltetett honlapon alkalmazott cookie-k:

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) cookie-k az ún. „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „a bevásárlókosárhoz szükséges cookie” és a „biztonsági cookie”:

Ezek a cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között – különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen cookie-k adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a cookie-k e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Az adatkezelés célja a webhely megfelelő működésének biztosítása.

Hozzájárulást igénylő cookie-k:

Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy az adatkezelő megjegyezhesse a felhasználó webhellyel kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Statisztikai célú cookie-k:

Google Analytics cookie-k, erről itt tájékozódhat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Google Analytics cookie-k végleges tiltásához telepítsen egy böngésző kiegészítőt, amit innen tölthet le: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

A www.igazgyongyalapitvany.hu meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat rögzít.

Az adatok megőrzésének időtartama:

A személyes adatokat az érintett kérésére bármikor töröljük. Kivéve azokat az adatokat, amelyek számlákra kerültek (név, cím), mert a vonatkozó számviteli jogszabályi előírások alapján a számviteli bizonylatokat legalább 8 évig meg kell őriznünk.

Az érintett személyes adatokat, a megadott határidőknek megfelelően biztonságos módon semmisíti meg az adatkezelő.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy jogában áll az adatkezelésről bármikor tájékoztatást kérni, valamint helyesbítheti személyes adatait és azok törlését kérheti. Kérjük, ehhez küldjön üzenetet a varazskulcskozosseg@gmail.com címre!

Az adatok megosztása

A webhelyadatokat az alábbi szolgáltatókkal osztjuk meg:

tárhelyszolgáltató:

Cég neve: DotRoll Kft.

Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Magyarország

Adószám: 13962982-2-42

Bankszámlaszám: 11713005-20406563 (OTP Bank NyRt.)

IBAN: HU06-11713005-20406563-00000000

SWIFT kód: OTPV-HU-HB

Telefon: +36-1-432-3232

Fax: +36-1-432-3231

E-mail: support@dotroll.com

webhely látogatói statisztikák:

név: Google Ireland Limited

regisztrációs szám: 368047

székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

https://www.google.com/analytics/terms/hu.html

Az adat tulajdonosának jogai:

Az érintettnek, azaz Önnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

Tájékoztatáshoz való jog: Kérésére az adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait. A tájékoztatást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton küldi meg az érintett által megadott e-mail címre.

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult az alapítványunktól visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatinak kezelése folyamatban van-e és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik-e.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.

Törléshez való jog: A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti a személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése az adatkezelő számára már nem feltétlenül szükséges abból a célból, amelyből azokat kezelte vagy gyűjtötte, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük.

Tiltakozáshoz való jog: Jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozását az adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Adathordozhatósághoz való jog: Jogosult az adatkezelő által kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

Önnek joga van hozzá, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

A személyes adatok védelme:

Személyes adatainak biztonsága érdekében technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedésekkel biztosítjuk, hogy személyes adataihoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá és azokat a megadott célokra használhassák.

Az adatkezelési sérelmek esetén alkalmazott eljárások:

Amennyiben az érintett az adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, vagy az adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Tájékoztatjuk, hogy a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az alábbi felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be, valamint bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 1 391 1400

Kapcsolatfelvétel:

A Varázskulcs Egyesület adatkezelőjével a https://varazskulcskozosseg.hu/kapcsolat/ oldalon léphet kapcsolatba.

Az adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, közlése, iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az adatkezelőt. Ebben az esetben az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben az adott hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelő fenntartja a jogát és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az adatvédelmi szabályzatát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, joggyakorlatnak megfelelően módosítsa.

Az adatkezelő az általa történt adatkezelésekre vonatkozó bármilyen változásról a központi internetes oldalán annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatást ad.